استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
دیدن همه موارد

کنترل کیفیت

1
کارشناس کنترل کیفیت مشهد 1396/12/12
کارشناس کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


2
کارشناس کنترل کیفیت مشهد 1396/12/2
کارشناس کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


3
کنترل کیفیت مشهد 1396/11/29
کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
واحد کنترل کیفیت مشهد 1396/11/23
واحد کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


5
کنترل کیفیت 1396/11/23
کنترل کیفیت زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


6
واحد کنترل کیفیت مشهد 1396/11/17
واحد کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


7
واحد کنترل کیفیت مشهد 1396/11/15
واحد کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کیک و کلوچه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
کارشناس کنترل کیفیت مشهد 1396/11/15
کارشناس کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


9
واحد کنترل کیفیت مشهد 1396/11/15
واحد کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


10
واحد کنترل کیفیت مشهد 1396/11/15
واحد کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


11
کنترل کیفیت مشهد 1396/11/14
کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
بازرس کنترل کیفیت مشهد 1396/11/2
بازرس کنترل کیفیت زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


13
کنترل کیفیت مشهد 1396/11/1
کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


14
واحد کنترل کیفیت مشهد 1396/10/24
واحد کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


15
بازرس کنترل کیفیت مشهد 1396/10/24
بازرس کنترل کیفیت زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


16
کنترل کیفیت 1396/10/23
کنترل کیفیت زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
کنترل کیفیت مشهد 1396/10/23
کنترل کیفیت زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
کنترل کیفیت مشهد 1396/10/17
کنترل کیفیت زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
کنترل کیفیت مشهد 1396/10/14
کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


20
کارشناس کنترل کیفیت مشهد 1396/10/11
کارشناس کنترل کیفیت زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی