استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
دیدن همه موارد

کنترل کیفیت

1
کارشناس کنترل کیفیت کد 12126 مشهد 1397/9/17
کارشناس کنترل کیفیت کد 12126 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


2
کارشناس کنترل کیفیت کد 12083 مشهد 1397/9/12
کارشناس کنترل کیفیت کد 12083 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :شیفتی


3
كارشناس کنترل کیفیت کد 12019 مشهد 1397/9/7
كارشناس کنترل کیفیت کد 12019 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
كارشناس کنترل کیفیت کد 11954 مشهد 1397/9/3
كارشناس کنترل کیفیت کد 11954 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


5
کارشناس واحد کنترل کیفیت کد 11952 مشهد 1397/9/3
کارشناس واحد کنترل کیفیت کد 11952 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


6
کارشناس کنترل کیفیت کد 11811 مشهد 1397/8/23
کارشناس کنترل کیفیت کد 11811 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


7
کارشناس واحد کنترل کیفیت کد 11808 مشهد 1397/8/22
کارشناس واحد کنترل کیفیت کد 11808 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


8
کارشناس کنترل کیفیت کد 11799 مشهد 1397/8/22
کارشناس کنترل کیفیت کد 11799 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


9
کارشناس کنترل کیفیت کد 11620 مشهد 1397/8/10
کارشناس کنترل کیفیت کد 11620 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


10
کارشناس کنترل کیفیت کد 11592 مشهد 1397/8/7
کارشناس کنترل کیفیت کد 11592 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


11
کارشناس کنترل کیفیت کد 11589 مشهد 1397/8/7
کارشناس کنترل کیفیت کد 11589 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


12
کارشناس کنترل کیفیت کد 11517 مشهد 1397/8/2
کارشناس کنترل کیفیت کد 11517 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


13
کارشناس کنترل کیفیت کد 11448 مشهد 1397/7/28
کارشناس کنترل کیفیت کد 11448 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


14
کارشناس کنترل کیفیت کد 11389 مشهد 1397/7/23
کارشناس کنترل کیفیت کد 11389 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


15
کارشناس کنترل کیفیت کد 11379 مشهد 1397/7/22
کارشناس کنترل کیفیت کد 11379 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
کارشناس کنترل کیفیت کد 11302 مشهد 1397/7/17
کارشناس کنترل کیفیت کد 11302 زمینه فعالیت :تولید ی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


17
کنترل کیفیت کد 10813 مشهد 1397/6/12
کنترل کیفیت کد 10813 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :شیفتی


18
کنترل کیفیت کد 10437 مشهد 1397/5/18
کنترل کیفیت کد 10437 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


19
كارشناس کنترل کیفیت کد 10419 مشهد 1397/5/17
كارشناس کنترل کیفیت کد 10419 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
کنترل کیفیت کد 10356 مشهد 1397/5/13
کنترل کیفیت کد 10356 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی