استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
دیدن همه موارد

کارمند اداری

1
کارمند اداری 1396/12/2
کارمند اداری زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
کارمند اداری ومنشی 1396/10/5
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


3
کارمند اداری 1396/10/2
کارمند اداری زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
کارمند اداری ومنشی 1396/9/30
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


5
کارمند اداری ومنشی مشهد 1396/9/21
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت :بازرگانی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


6
کارمند اداری ومنشی مشهد 1396/9/21
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت :بازرگانی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


7
کارمند اداری ومنشی 1396/9/20
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


8
کارمند اداری ومنشی 1396/9/14
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


9
کارمند اداری ومنشی 1396/9/8
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


10
کارمند اداری ومنشی مشهد 1396/9/8
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت :بازرگانی وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


11
کارمند اداری ومنشی 1396/9/5
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


12
کارمند اداری ومنشی 1396/9/4
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


13
کارمند اداری ومنشی 1396/8/6
کارمند اداری ومنشی زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :شیفتی


14
کارمند اداری مشهد 1396/7/26
کارمند اداری زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


15
کارمند اداری مشهد 1396/7/26
کارمند اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


16
کارمند اداری مشهد 1396/7/22
کارمند اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


17
کارمند اداری مشهد 1396/7/16
کارمند اداری زمینه فعالیت :کارخانه صنعتی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


18
کارمند اداری مشهد 1396/7/9
کارمند اداری زمینه فعالیت :صنعتی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
کارمند اداری مشهد 1396/7/9
کارمند اداری زمینه فعالیت :تولیدی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


20
کارمند اداری مشهد 1396/7/9
کارمند اداری زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی