استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
دیدن همه موارد

کارشناس طراحی

1
کارشناس طراحی کد 12229 مشهد 1397/9/22
کارشناس طراحی کد 12229 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


2
کارشناس طراحی کد 12193 مشهد 1397/9/20
کارشناس طراحی کد 12193 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


3
کارشناس طراحی کد 12106 مشهد 1397/9/13
کارشناس طراحی کد 12106 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


4
کارشناس طراحی کد 12093 مشهد 1397/9/12
کارشناس طراحی کد 12093 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


5
کارشناس طراحی کد 11987 مشهد 1397/9/6
کارشناس طراحی کد 11987 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


6
کارشناس طراحی کد 11921 مشهد 1397/8/30
کارشناس طراحی کد 11921 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


7
کارشناس طراحی کد 11860 مشهد 1397/8/27
کارشناس طراحی کد 11860 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


8
کارشناس طراحی کد 11661 مشهد 1397/8/12
کارشناس طراحی کد 11661 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


9
کارشناس طراحی کد 11293 مشهد 1397/7/16
کارشناس طراحی کد 11293 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


10
کارشناس طراحی کد 11293 مشهد 1397/7/16
کارشناس طراحی کد 11293 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


11
کارشناس طراحی کد 11138 مشهد 1397/7/7
کارشناس طراحی کد 11138 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


12
کارشناس طراحی کد 11132 مشهد 1397/7/7
کارشناس طراحی کد 11132 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


13
کارشناس طراحی کد 10875 مشهد 1397/6/18
کارشناس طراحی کد 10875 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
کارشناس طراحی کد 10320 مشهد 1397/5/10
کارشناس طراحی کد 10320 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


15
کارشناس طراحی کد 10116 مشهد 1397/4/27
کارشناس طراحی کد 10116 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
کارشناس طراحی کد 9944 مشهد 1397/4/17
کارشناس طراحی کد 9944 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
کارشناس طراحی کد 9868 مشهد 1397/4/12
کارشناس طراحی کد 9868 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
کارشناس طراحی کد 9580 مشهد 1397/3/27
کارشناس طراحی کد 9580 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
کارشناس طراحی کد 9541 مشهد 1397/3/23
کارشناس طراحی کد 9541 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
کارشناس طراحی کد 9428 مشهد 1397/3/13
کارشناس طراحی کد 9428 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی