استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
دیدن همه موارد

کارشناس طراحی

1
کارشناس طراحی کد 10875 مشهد 1397/6/18
کارشناس طراحی کد 10875 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
کارشناس طراحی کد 10320 مشهد 1397/5/10
کارشناس طراحی کد 10320 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


3
کارشناس طراحی کد 10116 مشهد 1397/4/27
کارشناس طراحی کد 10116 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
کارشناس طراحی کد 9944 مشهد 1397/4/17
کارشناس طراحی کد 9944 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


5
کارشناس طراحی کد 9868 مشهد 1397/4/12
کارشناس طراحی کد 9868 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


6
کارشناس طراحی کد 9580 مشهد 1397/3/27
کارشناس طراحی کد 9580 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


7
کارشناس طراحی کد 9541 مشهد 1397/3/23
کارشناس طراحی کد 9541 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


8
کارشناس طراحی کد 9428 مشهد 1397/3/13
کارشناس طراحی کد 9428 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
کارشناس طراحی کد 9380 مشهد 1397/3/9
کارشناس طراحی کد 9380 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
کارشناس طراحی کد 9285 مشهد 1397/3/3
کارشناس طراحی کد 9285 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
کارشناس طراحیکد 9082 مشهد 1397/2/20
کارشناس طراحیکد 9082 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


12
کارشناس طراحی مشهد 1397/2/13
کارشناس طراحی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


13
کارشناس طراحی مشهد 1397/2/5
کارشناس طراحی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
کارشناس طراحی مشهد 1397/2/2
کارشناس طراحی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


15
کارشناس طراحی مشهد 1397/1/28
کارشناس طراحی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
کارشناس طراحی مشهد 1397/1/28
کارشناس طراحی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
کارشناس طراحی مشهد 1397/1/21
کارشناس طراحی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
کارشناس طراحی مشهد 1396/11/17
کارشناس طراحی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
کارشناس طراحی مشهد 1396/11/9
کارشناس طراحی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
کارشناس طراحی مشهد 1396/11/3
کارشناس طراحی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی