استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
پرسکار مشهد 1396/8/30
پرسکار زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
پرسکار مشهد 1396/8/24
پرسکار زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


3
پرسکار مشهد 1396/8/4
پرسکار زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


4
پرسکار مشهد 1396/7/25
پرسکار زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


5
پرسکار مشهد 1396/7/19
پرسکار زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


6
پرسکار ضربه ای و هیدرولیک مشهد 1396/5/16
پرسکار ضربه ای و هیدرولیک زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


7
پرسکار ضربه ای و هیدرولیک مشهد 1396/5/12
پرسکار ضربه ای و هیدرولیک زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


8
پرسکار پیچ و مهره مشهد 1396/5/1
پرسکار پیچ و مهره زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
پرسکار ضربه ای و هیدرولیک مشهد 1396/4/17
پرسکار ضربه ای و هیدرولیک زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


10
پرسکار ضربه ای و هیدرولیک مشهد 1396/4/14
پرسکار ضربه ای و هیدرولیک زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


11
پرسکار ضربه ای و هیدرولیک مشهد 1396/4/8
پرسکار ضربه ای و هیدرولیک زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :12ساعتی


12
پرسکار مشهد 1396/2/20
پرسکار زمینه فعالیت :قطعات خودرو وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


13
پرسکار برک مشهد 1395/11/5
پرسکار برک زمینه فعالیت :آسانسور و پله برقی وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


14
پرسکار مشهد 1395/10/25
پرسکار زمینه فعالیت :قطعات خودرو وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


15
پرسکار مشهد 1395/10/16
پرسکار زمینه فعالیت :قطعات خودرو وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی