استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
دیدن همه موارد

خرید خارجی

1
کارشناس خرید خارجی کد 12228 مشهد 1397/9/22
کارشناس خرید خارجی کد 12228 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


2
کارشناس خرید خارجی کد 12087 مشهد 1397/9/12
کارشناس خرید خارجی کد 12087 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


3
کارشناس خرید خارجی کد 11677 مشهد 1397/8/13
کارشناس خرید خارجی کد 11677 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


4
خرید خارجی مشهد 1396/10/23
خرید خارجی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


5
کارشناس خرید خارجی مشهد 1396/2/26
کارشناس خرید خارجی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
کارشناس خرید خارجی مشهد 1396/2/17
کارشناس خرید خارجی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


7
کارشناس خرید خارجی مشهد 1396/2/6
کارشناس خرید خارجی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :بالاتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
کارشناس خرید خارجی مشهد 1396/2/4
کارشناس خرید خارجی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
کارشناس خرید خارجی مشهد 1396/2/2
کارشناس خرید خارجی زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


10
کارشناس خرید خارجی مشهد 1395/8/8
کارشناس خرید خارجی زمینه فعالیت :باتری وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
کارشناس خرید خارجی مشهد 1395/7/3
کارشناس خرید خارجی زمینه فعالیت :باتری وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


12
کارشناس خرید خارجی مشهد 1395/6/28
کارشناس خرید خارجی زمینه فعالیت :باتری وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


13
کارشناس خرید خارجی مشهد 1395/5/30
کارشناس خرید خارجی زمینه فعالیت :باتری وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی