استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
1
حسابدار کد 9708 مشهد 1397/4/2
حسابدار کد 9708 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


2
کمک حسابدار کد 9687 1397/4/2
کمک حسابدار کد 9687 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


3
کمک حسابدار کد 9684 مشهد 1397/3/31
کمک حسابدار کد 9684 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


4
کارآموز حسابدار کد 9663 مشهد 1397/3/30
کارآموز حسابدار کد 9663 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


5
حسابدار کد 9661 مشهد 1397/3/30
حسابدار کد 9661 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


6
حسابدار کد 9638 1397/3/30
حسابدار کد 9638 زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


7
حسابدار کد 9611 1397/3/28
حسابدار کد 9611 زمینه فعالیت :مواد غذایی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


8
حسابدار کد 9570 مشهد 1397/3/27
حسابدار کد 9570 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
اداری-حسابدار کد 9514 مشهد 1397/3/22
اداری-حسابدار کد 9514 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


10
حسابدار کد 9469 مشهد 1397/3/19
حسابدار کد 9469 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


11
کارآموز حسابدار کد 9466 مشهد 1397/3/19
کارآموز حسابدار کد 9466 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


12
حسابدار کد 9432 1397/3/13
حسابدار کد 9432 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


13
حسابدار کد 9396 1397/3/10
حسابدار کد 9396 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
حسابدار کد 9372 مشهد 1397/3/9
حسابدار کد 9372 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


15
حسابدار کد 9364 1397/3/8
حسابدار کد 9364 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


16
کارآموز حسابدار کد 9361 مشهد 1397/3/8
کارآموز حسابدار کد 9361 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


17
حسابدار کد 9358 مشهد 1397/3/8
حسابدار کد 9358 زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
اداری-حسابداری کد 9324 مشهد 1397/3/6
اداری-حسابداری کد 9324 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


19
حسابدار کد 9321 مشهد 1397/3/6
حسابدار کد 9321 زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :8ساعتی


20
حسابدار کد 9247 مشهد 1397/3/1
حسابدار کد 9247 زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری : 12ساعتی


صفحه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی