استخدام در مشهد
  • ورود به حساب کاربری کاریابی در مشهد
  • 36518976-7 کار در مشهد
دیدن همه موارد

اپراتور فني

1
اپراتور فني 1396/12/9
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


2
اپراتور فني مشهد 1396/12/5
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


3
اپراتور فني مشهد 1396/12/3
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


4
اپراتور فني مشهد 1396/11/26
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :روزمزد ساعات کاری :8ساعتی


5
اپراتور فني مشهد 1396/11/21
اپراتور فني زمینه فعالیت :واردات CNC وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


6
اپراتور فني مشهد 1396/11/17
اپراتور فني زمینه فعالیت :واردات CNC وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


7
اپراتور فني مشهد 1396/11/14
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :کمتر از قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


8
اپراتور فني مشهد 1396/10/24
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


9
اپراتور فني مشهد 1396/10/9
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


10
اپراتور فني مشهد 1396/10/4
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :12ساعتی


11
اپراتور فني 1396/9/21
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


12
اپراتور فني مشهد 1396/9/18
اپراتور فني زمینه فعالیت :کارگاه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


13
اپراتور فني مشهد 1396/9/14
اپراتور فني زمینه فعالیت :مهندسی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


14
اپراتور فني مشهد 1396/9/13
اپراتور فني زمینه فعالیت : وضعیت حقوق :پایه قانون کار ساعات کاری :8ساعتی


15
اپراتور فني مشهد 1396/9/7
اپراتور فني زمینه فعالیت :کارگاه وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


16
اپراتور فني مشهد 1396/9/7
اپراتور فني زمینه فعالیت :مهندسی وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


17
اپراتور فني مشهد 1396/8/30
اپراتور فني زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


18
اپراتور فني مشهد 1396/8/30
اپراتور فني زمینه فعالیت :کارخانه وضعیت حقوق :توافقی ساعات کاری :شیفتی


19
اپراتور فني مشهد 1396/8/23
اپراتور فني زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


20
اپراتور فني مشهد 1396/8/8
اپراتور فني زمینه فعالیت :شرکت وضعیت حقوق :قانون کار با مزایا ساعات کاری :8ساعتی


نام کاربری

کلمه عبور

نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

پشتیبانی